00:00
00:00
...در حال بارگذاری

1504 تلفن امداد جنگل و مرتع

632 بازدید

    گزارش فیلم

    1504 شماره ارتباطی برای امداد جنگل و مرتع است که از طریق آن می توانید هرگونه تخریب و تصرف در اراضی منابع طبیعی و قاچاق چوب جنگلی توسط افراد سودجو را اطلاع دهید. آتش سوزی در جنگل ها و مراتع نیز از موضوعات مهمی است که می توانید در صورت مشاهده آن با این شماره تماس بگیرید. این شماره متعلق به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و یگان حفاظت منابع طبیعی است.