00:00
00:00
...در حال بارگذاری

انکار علیت بر اساس اصل عدم قطعیت فیزیک کوانتوم

88 بازدید

    گزارش فیلم
    یادداشت‌های فلسفی یادداشت‌های فلسفی 11 دنبال کننده

    یکی از شبهاتی که در باب علیت مطرح است انکار علمی اصل علیت می باشد که بر اساس اصل عدم قطعیت فیزیک کوانتوم صورت می پذیرد. در این فایل توضیحی در باب خود فیزیک کوانتوم ارائه داده و آن را با فیزیک نیوتونی مقایسه کرده و در نهایت دلیل طرفداران فیزیک کوانتوم در رد اصل علیت را مورد بررسی قرار داده ام.