00:00
00:00
...در حال بارگذاری

انکار علت غایی و علت هستی بخش بر اساس نظریه فرگشت

52 بازدید

    گزارش فیلم
    یادداشت‌های فلسفی یادداشت‌های فلسفی 11 دنبال کننده

    در این فایل دو نکته درباره انکار علیت بر اساس فیزیک کوانتوم، برای تکمیل بحث اصل عدم قطعیت و اصل عدم علیت فیزیک کوانتوم مطرح شده و سپس انکار علیت غایی و علیت هستی بخشی بر اساس نظریه فرگشت (داروینیسم) مورد بررسی قرار گرفته است.