00:00
00:00
...در حال بارگذاری

دیمکاری - کشاورزی - شخم در جهت شیب زمین

3,763 بازدید

    گزارش فیلم

    شخم در جهت شیب زمین باعث افزایش فرسایش خاک و از دست رفتن خاک با کیفیت می شود. در صورتیکه شخم عمود بر شیب زمین هم باعث جلوگیری از فرسایش خاک می شود و هم سرعت آب کم شده و برای نفوذ در زمین فرصت پیدا می کند.