00:00
00:00
...در حال بارگذاری

حضرت حواسش به اوضاع هست...

12 بازدید

    گزارش فیلم
    استاد عابدینی استاد عابدینی 70 دنبال کننده

    صحنه به طوریست که گفتگو راجب آن، حرف نمی خواهد.... از بس آشکار است، انسان می ماند از کجا صحبت بکند...