ارسال گزارش تخلف از ویدیو

* لطفاً فقط عدد دقیقه ای را که مورد تخلف در آن دقیقه رخ داده است ، وارد کنید. (مانند : 12)
* برای هر ویدیو امکان ثبت 3 زمان تخلف وجود دارد ، در صورتیکه زمان به درستی ذکر نشود، ویدیو بررسی نخواهد شد.
* حدود دقیقه عبارتست از تایمی که ، گزارش شما بر اساس آن زمان ارسال می شود.
* لطفا برای درج حدود دقیقه، دقت فرمایید تا امکان پیگیری مورد تخلف فراهم باشد.