00:00
00:00
...در حال بارگذاری

آبخیزداری مدیریت پایدار سرزمین

516 بازدید

    گزارش فیلم

    با آنچه در پروژه های آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اتفاق می افتد آشنا شویم. این پروژه ها با رویکرد جامع نگری، هم افزایی و مشارکت مردمی بخش های مختلف شامل عملیات های بیولوژیکی، مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی در عرصه های منابع طبیعی می باشد. در سال جاری این پروژه ها با اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا می شود.