00:00
00:00
...در حال بارگذاری

با مردمان حوزه های آبخیز

199 بازدید

    گزارش فیلم

    کنترل سیل، کاهش فرسایش خاک، تقویت سفره ای آب زیرزمینی، افزایش آبدهی قنوات، چشمه ها و چاه ها و نهایتاً پایداری سرزمین از ثمرات اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری است. مردم راجع به آبخیزداری و آبخوانداری چه می گویند و چه انتظاراتی دارند؟