نسخه آزمایشی
 کتاب الله و عترتی شبکه جهانی ولایت

استاد ابوالقاسمی (پاسخ به شبهات شبکه کلمه)