نسخه آزمایشی
 کتاب الله و عترتی شبکه جهانی ولایت

استاد ابوالقاسمی (تریبون آزاد شیعه و سنی)