نسخه آزمایشی
 کارخانه صنایع مفتولی تاجیک

قیمت خرید سیم ماسک + سیم دماغ گیر ماسک + سیم دماغگیر ماسک + فنر دماغ گیر ماسک + سیم دماغی ماسک + سیم داخل ماسک

play-all پخش همه

صنایع مفتولی تاجیک

play-all پخش همه

سیم مفتول گالوانیزه گرم و سرد + مفتول گالوانیزه نازک و ضخیم + مفتول گالوانیزه نرم و فنری + کارخانه تولید مفتول گالوانیزه

play-all پخش همه

قیمت سیم مفتول گالوانیزه گرم

play-all پخش همه

قیمت توری حصاری فنس

play-all پخش همه

pload